Politika kvality


Domov pre seniorov v Starej Ľubovni je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj.

Poskytuje pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na pomoc ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby prevažne v seniorskom veku. Každý človek je jedinečný a preto základnou úlohou poskytovateľa je rešpektovať a chrániť dôstojnosť a jedinečnosť prijímateľa sociálnej služby.

Prijímateľom služieb sa snaží poskytovať služby zamerané na podporu ich sebestačnosti, napĺňanie individuálnych potrieb, možnosť realizácie a vytváranie dôstojného prostredia, predovšetkým prostredníctvom kvalifikovaného odborného personálu, rešpektujúceho dôstojnosť a jedinečnosť každého človeka.

Vedenie Domova pre seniorov sa zaväzuje vypracovať a zaviesť systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť. Vedenie Domova pre seniorov sa zaväzuje napĺňať najmä tieto ciele smerovania služieb pre zvýšenie kvality:

  • vytvárať dôstojné prostredie a súkromie klienta
  • vytvárať možnosti aktivizácie klientov podľa ich schopnosti a možnosti
  • skvalitňovať a rozvíjať systém individuálneho plánovania služby pre klienta
  • stabilizovať a rozvíjať ľudské zdroje
  • zavádzať prvky deinštitucionalizácie
  • podporovať a zavádzať tímovú prácu a holistický prístup ku klientovi
  • rozvíjať infraštruktúru zariadenia


ddp01.JPG, 23kB